HUISREGELS

De huisregels van Echt Feesten! zodat we er een leuk feest van kunnen maken!

Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels. Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie alsmede politie, brandweer, GHOR, Security en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

 • Toegangscontrole/beleid
  Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd en mogelijk gefouilleerd door een veiligheidsmedewerker. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 • Legitimatie
  Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.
 • Verboden voorwerpen
  Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein: eigen meegenomen (alcoholhoudende) dranken, blik en glaswerk, (hard)drugs, lachgas, vuurwerk, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen, huisdieren, geluidsapparatuur, obstakels zoals paraplu’s (toegestaan zijn vlaggen en handzame bordjes) en voorwerpen langer dan 2 meter. Security alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen. Let op; in beslag genomen goederen worden na afloop van het evenement niet teruggegeven.
 • Beeld en/of geluidsopname
  Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Verwijdering
  Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. Dit geldt eveneens voor het dragen van aanstootgevende kleding en/of wildplassen. Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, security, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
 • Alcohol/drugs
  Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Bij constatering van het in bezit hebben van alcohol door personen onder de 18 jaar volgt een waarschuwing en bij herhaling een verwijdering van het terrein. Het is niet toegestaan om alcohol, drugs en lachgas mee te nemen naar het evenement. Bij constatering wordt u de toegang geweigerd. Bij vermeend dronkenschap (te bepalen door de organisatie) kan de organisatie de bezoekers de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen of hen van het evenemententerrein verwijderen.
 • Vluchtwegen
  Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.
 • Aansprakelijkheid
  Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Echt Feesten! (organisator) stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel en schade aan bezoekers of aan spullen. Hieronder vallen ook diefstal en vermissing.
 • Consumpties
  Consumpties kunnen alleen worden verkregen met de consumptiebonnen die bij de kassa’s op het evenemententerrein te verkrijgen zijn. Restitutie van consumptiebonnen is niet mogelijk.
 • In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.