HUISREGELS

Zodat we er een leuk feest van kunnen maken!

De huisregels gedurende 7, 8 en 9 februari

Legitimatie

Tijdens het Echt Feesten weekend geldt geen leeftijdsgrens tijdens de Finale van het LVK (vrijdag) en tijdens Kampioene van ’t Zuuje (zondag). Tijdens Stout & Loud (zaterdag) geldt er een minimale leeftijd van 18 jaar. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.

Toegangscontrole/beleid

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: huisdieren, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, lachgas, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, naambordjes en/of vergelijkbare uitingen en andere gevaarlijke voorwerpen. Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden

Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

Beeld en/of geluidsopname

Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden.

Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

Aanwijzingen

Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GHOR, Security en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

Security alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Verwijdering

Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, security, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Alcohol/drugs

Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.

Bij constatering van het in bezit hebben van alcohol door personen onder de 18 jaar volgt een waarschuwing en bij herhaling een verwijdering van het terrein.
Het is niet toegestaan om alcohol, drugs en lachgas mee te nemen naar het evenement. Bij constatering wordt u de toegang geweigerd.

Aan dronken personen (te bepalen door de organisatie) wordt géén alcohol verstrekt.

Vluchtwegen

Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.

Aansprakelijkheid

Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.