PRIVACY POLICY

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens!

Stichting LVK 2020 hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting LVK 2020 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting LVK 2020 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Stichting LVK 2020 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, zoals ledenadministratie en contributieheffing;
 • Communicatie, zoals informatieverstrekking, (interne)nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijvingsformulier verenigingsleden.

 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting LVK 2020 de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam/Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres/Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting LVK 2020 verwerkt/gebruikt ten behoeve van bovengenoemde doelstelling(en) door:

 • Het bestuur;
 • Commissies;
 • Derden (zoals een accountant).

Uw persoonsgegevens worden door Stichting LVK 2020 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap;
 • Na afloop van het lidmaatschap ten behoeve van de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting LVK 2020 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, zoals deelnemersregistratie van activiteiten;
 • Communicatie, zoals informatieverstrekking, (interne)nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier voor betreffende activiteit.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting LVK 2020 de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam/Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres/Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting LVK 2020 verwerkt/gebruikt ten behoeve van bovengenoemde doelstelling(en) door:

 • Het bestuur;
 • Commissies;
 • Derden (zoals een accountant).

Uw persoonsgegevens worden door Stichting LVK 2020 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de voorbereidingen, tijdens en ter evaluatie van de activiteit;
 • Na afloop van de activiteit ten behoeve van de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Stichting LVK 2020 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, zoals sponsoradministratie en facturering;
 • Communicatie, zoals informatieverstrekking, (interne)nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting LVK 2020 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres/Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting LVK 2020 verwerkt/gebruikt ten behoeve van bovengenoemde doelstelling(en) door:

 • Het bestuur;
 • Commissies;
 • Derden (zoals een accountant).

Uw persoonsgegevens worden door Stichting LVK 2020 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het sponsorovereenkomst;
 • Na afloop van de sponsorovereenkomst ten behoeve van de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees worden door Stichting LVK 2020 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling kan Stichting LVK 2020 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door Stichting LVK 2020 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Dat men aangemeld is voor de Nieuwsbrief.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële)administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (zoals bijvoorbeeld MailChimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Mediabeleid

Beeldopnames kunnen door Stichting LVK 2020 worden gemaakt en gepubliceerd ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Promoten/sfeerimpressie van een evenement in diverse media, zoals de (lokale) nieuwskrant, verenigingswebsite, nieuwsbrief, verenigingsblad en/of social media.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting LVK 2020 een persoon en/of organisatie opdracht geven tot het maken van beeldopnames bij:

 • Eigen georganiseerde activiteiten;
 • Activiteiten waar Stichting LVK 2020 aanwezig is.

Verenigingsleden

Een lid geeft toestemming voor het maken en publiceren van beeldopnames bij activiteiten van Stichting LVK 2020 of waar zij aanwezig is, door:

 • Bij het aangaan van het lidmaatschap akkoord te gaan met deze privacy policy.

Deelnemers

Een deelnemer geeft toestemming voor het maken en publiceren van beeldopnames bij activiteiten van Stichting LVK 2020 of waar zij aanwezig is, door:

 • Bij inschrijving voor betreffende activiteit akkoord te gaan met deze privacy policy.

Bezoekers

Voor een bezoeker geldt dat deze bij het betreden van een door Stichting LVK 2020 georganiseerde activiteit toestemming geeft voor het maken en/of publiceren van beeldopnames.

Bij activiteiten die niet georganiseerd zijn door Stichting LVK 2020 maar zij wel aanwezig is probeert Stichting LVK 2020 (mondelinge) toestemming te verkrijgen alvorens het maken en/of publiceren van beeldopnames.

Klachten

Mocht u klacht hebben over beeldopnames dan vragen wij u hierover direct contact met ons secretariaat op te nemen. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • U heeft liever niet dat beeldopnames van u gemaakt worden;
 • U bent het niet eens met gemaakte/gepubliceerd beeldopnames en wenst dat deze verwijderd worden.

Minderjarigen, bewaartermijn en beveiliging persoonsgegevens

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting LVK 2020 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting LVK 2020 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Deze geheimhouding is vastgelegd in een geheimhoudingsverklaring dan wel een verwerkersovereenkomst;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten, klachten en contact omtrent uw persoonsgegevens

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, u heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Heeft u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen dan vragen wij u hierover contact op te nemen, via ons secretariaat.